بافت جمعیتی و فرهنگی محله

 

محله سرآسیاب مهرآباد حدود 23000 نفر جمعیت دارد که 53 درصد مرد و 47 درصد زن هستند. از این تعداد 7225 نفر 18ـ0 ساله، 15529 نفر 64ـ18 ساله و 1170 نفر بالای 65 سال هستند. تعداد جمعیت فعال محله 9817 نفر می باشد که حدود 9 درصد آنها بیکار هستند. در میان افراد 6 ساله و بالاتر حدود 8 درصد بیسواد هستند.تعداد خانواده های شهدا و ایثارگران تقریباً حدود 80 خانوار می باشند.

محله سرآسیاب مهرآباد از نظر شاخصهای اجتماعی، نسبت به میانگین این شاخصها در منطقه و شهر تقریباً در وضعیت مطلوبی قرار دارد. به عنوان مثال در زمینه تحصیلات و درصد سالمندی وضعیت مناسبتری نسبت به سایر محلات دارد. در زمینه شاخصهای مربوط به کودکان، با وجود بالا بودن درصد کودکان در محله نسبت به منطقه، اما متأسفانه درصد نوجوانان کار این محله، بالاتر از میانگین منطقه و تهران است. در زمینه شاخصهای امنیت غذایی خوشبختانه این محله وضعیت مطلوبی نسبت به منطقه و شهر دارد. در حیطه اقتصادی نیز، شاخصهای تسهیلات زندگی خانوار و بیکاری از درصد بالایی برخوردار هستند. از نظر در مانی نیز در سطح محله پوشش بسیار مناسبی وجود دارد. از نظر فرهنگی ضعفهایی در محله وجود دارد. در زمینه شاخصهای فرهنگی از جمله احترام به ارزشها، درصد پایینتری در محله نسبت به شهر و منطقه وجود دارد. با فعال شدن خانه هایی که مسئولیتهای فرهنگی را در محله بر دوش دارند، امید است که از نظر فرهنگی بهبود و پیشرفتهای چشمگیری را در محله شاهد باشیم.