سرای محله سرآسیاب مهرآباد

سرای محله سرآسیاب مهرآباد واقع در مهرآباد جنوبی.خیابان توکلی.چهارراه تفرش. داخل پارک کوکب می باشد. خوشبختانه تمام 14 خانه سرا، فعال بوده و وظایف محوله را انجام می دهند. طبقه زیرین ساختمان سرای محله به علت دارا بودن ظرفیت و پتانسیل جهت کافی نت و آموزشگاه کامپیوتر مورد استفاده قرار گرفته است که از منابع درآمد سرا نیز محسوب می شود. واحد آموزش نیز ضمن همکاری با مدیریت محله و مسئولین خانه ها، به انجام وظایف مربوطه می پردازد. در مجموع تعداد پرسنل اصلی سرای محله 6 نفر می باشند که عبارتند از:  مدیر محله، مدیر آموزش، مسئول خانه سلامت، خدمه و 2 نفر نگهبان .

محله سرآسیاب مهرآباد در منطقه 9 و ناحیه 2 شهرداری تهران واقع شده است. مهرآباد از روستاها و مجموعه اراض آباد و بایر در غرب تهران و در مسیر رودخانه های پونک و کن قرار داشت که از شرق به جی می رسید. آبادانی و شکلگیری این محله به اقدامات خیرخواهانه یکی از خیران به نام زهرا نظام مافی وابسته است. مهرآباد در دهه 1330 دهی از دهستان غار غربی در حومه ری بود که 8 خانوار جمعیت داشت. آسیابی در زمان قاجاریه به منظور رفع نیاز اهالی در این محله احداث گردید که در زمان پهلوی اول به علت فرسودگی تخریب شد. به همین دلیل نام این محله سرآسیاب و به دلیل تقارب با اراضی مهرآباد، سرآسیاب مهرآباد نام گرفت