نظرتان درباره برنامه های اجرایی در سرای محله چیست؟


آیا ساب پرتال محله در آشنایی شما با ساختار مدیریت محله نقش داشته است؟


عملکرد ساب پرتال محله سرآسیاب راچطور ارزیابی می کنید؟
ثبت نظر  مشاهده نتیجه