گزارش گردش مالی سرای محله  (سه ماهه بهار 1392)

فروردین

اردیبهشت

خرداد

هزینه (ریال)

هزینه(ریال)

هزینه(ریال)

4580800

4437500

18302000

مجموع هزینه های سه ماهه بهار : 27320300ریال