گزارش مالی سالیانه سرای محله سرآسیاب مهرآباد (ریال)

تنخواه دریافتی سال 1391

350000000

 

مبلغ تسویه شده تا پایان اسفند ماه  1391

420248308

 

تنخواه دریافتی سال 1392

300000000

 

مبلغ تسویه شده  تا پایان شهریور ماه سال 1392

269068028