سرای محله سرآسیاب مهرآباد واقع در مهرآباد جنوبی خیابان گزل خو چهارراه تفرش داخل پارک کوکب می باشد. خوشبختانه تمام 14 خانه سرا، فعال بوده و وظایف محوله را انجام می دهند. طبقه زیرین ساختمان سرای محله به علت دارا بودن ظرفیت و پتانسیل جهت کافی نت مورد استفاده قرار گرفته است که از منابع درآمد سرا نیز محسوب می شود. واحد آموزش نیز ضمن همکاری با مدیریت محله و مسئولین خانه ها، به انجام وظایف مربوطه می پردازد. در مجموع تعداد پرسنل اصلی سرای محله 6 نفر می باشند که عبارتند از:  مدیر محله، مدیر آموزش، مسئول خانه سلامت، خدمه و 2 نفر نگهبان .