تصویر

تلفن

سمت

تحصیلات

نام خانوادگی

نام

ردیف

 

 

66687764

مدیر محله

لیسانس مدیریت

عباسی

علی

1

 


66687763

مدیر آموزش

دیپلم حسابداری

خانی

نجیبه

2

 

 

66687761

مسئول خانه سلامت

لیسانس برنامه ریزی

عبدالمالکی

اعظم

3

 


66687762

نگهبان

دیپلم

زندی

ناصر

4

 

 

66687762

نگهبان

دوم نظری

قاسمی

جهانبخش

5

 


66687762

خدمات

دیپلم کامپیوتر

شجاعیان

حامد

6