معرفی پرسنل سابق سرای محله

نام

سمت

سمیرا محمد

مسئول خانه فناوری

سیما احمدی

مسئول خانه کارآفرینی

علی حیاتی

مسئول خانه بحران

زیبا عزیزی

مسئول خانه فناوری اطلاعات

حجت ابراهیمی

نگهبان